22 oktober 2013: Presentatie concept Structuurvisie Wernhout 2025

Afdrukken

13-10-2013 - De gemeente Zundert heeft, na de vaststelling van de structuurvisie Klein Zundert 2025, de structuurvisie voor Wernhout opgesteld. Het concept is nu gereed. Op dinsdag 22 oktober  wordt deze tussen 19.30 en 21.30 uur gepresenteerd op een informatieavond in het Wierenbos in Wernhout.

De structuurvisie "Wernhout 2025" heeft vorm gekregen, mede door de inbreng van de dorpsraad Wernhout en het iDOP Wernhout, waarin de wensen van de bewoners van Wernhout zijn opgenomen. Er ligt nu een concept structuurvisie met duidelijke ideeën: maak van Wernhout een kern ontmoeting en kwaliteit van wonen centraal staat.

Een formele zienswijzeprocedure wordt niet doorlopen, aangezien een structuurvisie vormvrij is en geen uitwerkingsplicht heeft. Wanneer uitvoering gegeven wordt aan de visie is het noodzakelijk hiervoor separate procedures te doorlopen, waar uiteraard wel de gebruikelijke zienswijzen-, bezwaar- en beroepsprocedures worden gevolgd. We zitten nu in de fase waar de concept structuurvisie voorgelegd wordt aan de zogenaamde overlegpartners, waaronder de provincie Noord-Brabant en het Waterschap. Aansluitend worden de laatste aanpassingen doorgevoerd en december 2013 voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders met het verzoek de raad van januari 2014 te laten stellen.

De concept structuurvisie is voor iedereen te raadplegen via www.zundert.nl  Structuurvisie Wernhout  Meer lezen. Op de informatieavond in het Wierenbos op dinsdag 22 oktober van 19.30 tot 21.30 uur, wordt een korte presentatie van het document gegeven, krijgt u de gelegenheid de structuurvisie in te zien, te reageren en vragen te stellen aan de leden van de projectgroep. Zijn er zaken die volgens u alsnog onder de aandacht moeten komen kunt u deze op de avond op de kaarten aangeven. (Bron: gemeente Zundert)