Visie van de Dorpsraad Wernhout

Duurzaam
Wonen in een klein dorp als Wernhout heeft grote voordelen. Het brengt mensen nauwer tot elkaar. Hierdoor ontstaat een hechte samenleving. Om dit in stand te houden is het voor de bewoners van Wernhout erg belangrijk dat er continu geïnvesteerd wordt in duurzame projecten. Projecten in de vorm van sociale voorzieningen, woningbouw, verkeersveiligheid, verenigingsleven en recreatie. Door hier continu aandacht aan te besteden behouden we, of nog beter, verhógen we de leefbaarheid van Wernhout zowel voor de korte alsook de langere termijn.

Sociaal
De sociale voorzieningen moeten er voor zorgen dat de leefomstandigheden én voorzieningen voor alle leeftijden op een zo hoog mogelijk niveau aanwezig zijn.

  1. Aandacht voor een leefbaar dorp met zaken als wonen, werken, recreatie, verenigingsleven en vrijwilligerswerk. Een evenwichtige leeftijdsopbouw is hiervoor noodzakelijk. We moeten er voor waken dat zowel de jongeren, maar ook ouderen in Wernhout kunnen blijven wonen.
  2. Aandacht dus voor onze kinderen in alle leeftijdsgroepen op het gebied van scholing, naschoolse opvang, begeleiding, sport en cultuur.
  3. Aandacht dus ook voor de ouderen onder ons, zodat zij voldoende gelegenheid hebben om, al dan niet in verenigingsverband, hun leven waardevol in te kunnen blijven vullen.
  4. Een multifunctioneel centrum en/of dorpshuis ingericht naar eisen van deze tijd is daarbij onontbeerlijk.
Wonen/bouwen
Jonge mensen, opgegroeid in Wernhout, moeten een vrije keuze kunnen maken hier te blijven en te vestigen. Naar verwachting zal ongeveer 1 op de 4 jonge Wernhoutse inwoners hiervan gebruik wensen te maken.
Ook voor mensen met een historische en/of economische binding met Wernhout zou er voortdurend gelegenheid moeten zijn, zich hier ook daadwerkelijk te kunnen vestigen. Ook mogen we zeker onze ouderen niet vergeten. Voor hen dienen seniorenwoningen naar eisen en inrichting van de huidige tijd beschikbaar te zijn. Het is ondenkbaar dat deze mensen genoodzaakt zijn om een verhuizing naar buiten Wernhout te moeten aanvaarden. Om al deze mensen hiertoe gelegenheid te geven zullen er dan ook in zowel huur- als koopcategorie en verdeeld naar behoefte, voortdurend starterwoningen, halfvrijstaande en vrijstaande woningen maar ook seniorenwoningen beschikbaar moeten zijn. Naast woningbouw zal het beheer en onderhoud van de woonomgevingen zoals straten, pleinen, fiets- en voetpaden, speelterreinen, openbare verlichting en openbaar groen up-to-date dienen te zijn.
Groen en fleur mag/moet meer opvallend in straat en op pleinen aanwezig zijn. Dit alles zal er toe bijdragen dat Wernhout uitnodigend zal zijn om in te wonen.

Voorzieningen
Goede voorzieningen, naar behoefte en op maat, zijn essentieel voor de leefomgeving. Voor jong en oud moeten er voldoende mogelijkheden zijn om te leven en te ontspannen in het eigen dorp. Scholen en kinderopvang hebben recht op een eerste aandacht, evenzo de voorzieningen voor sport, gezondheidszorg, cultuur en recreatie. Commerciële voorzieningen voor levensbehoefte, zoals winkels, horeca e.d. dragen bij aan een goede leefomgeving.

Verkeer, verkeersveiligheid en bereikbaarheid
Wernhout wordt gekenmerkt door een grote, van oudsher bekende, rijksweg welke in de jaren ’90 gerenoveerd is. De veiligheid was hiermee (tijdelijk) ten gunste gekeerd. Echter door de alsmaar toenemende verkeersdruk vraagt deze weg opnieuw aandacht. In het bijzonder in de nacht en weekend is de snelheid waarmee gereden wordt, onacceptabel hoog. Een goede en fleurige groenvoorziening draagt bij aan leefgenot en kan tevens een positieve uitwerking hebben op de verkeersveiligheid.
Een straat die zowel functioneert als bestemmingstraat naar school, sportcomplex en dorpshuis, alsmede als doorgangsroute dient, vraagt om extra aandacht en prioriteit. Een goede wegmarkering hier geeft onderscheid aan de diverse verkeersdeelnemers terwijl ook goede verlichting bijdraagt aan de algemene veiligheid.
Het beheer en onderhoud, orde en veiligheid van het buitengebied heeft onze aandacht. De dorpsraad streeft niet alleen naar een leefbare dorpskern maar ook naar een mooie en leefbare buitenruimte, waar het naast werken goed vertoeven is.
Buurdorp Achtmaal dient bereikbaar te zijn en te blijven voor alle soorten voertuigen waarbij veiligheid voor zwakste verkeersdeelnemers (fietsers, schoolgaande kinderen, scootmobielen.) niet uit oog verloren mag gaan.
Vanuit Breda is openbaar vervoer in de vorm van een busverbinding aanwezig maar ook openbaar vervoer naar buurdorp Achtmaal en Roosendaal is wenselijk. Met name voor ouderen en schoolgaande jeugd is dit welhaast onmisbaar. Een alternatief voor opstapplaats met meer ruimte voor inrichting en parkeren lijkt voorhanden.

Dorpsraad Wernhout

Wonen in een klein dorp als Wernhout heeft grote voordelen. Het brengt mensen nauwer tot elkaar. Hierdoor ontstaat een hechte samenleving. Lees verder

Visie

Wonen in een klein dorp als Wernhout heeft grote voordelen. Het brengt mensen nauwer tot elkaar. Hierdoor ontstaat een hechte samenleving. Lees verder

Contact

Sint Janshof 16
4881 BJ Wernhout

+31(0)76 5972202
info@dorpsraadwernhout.nl